Lönerevision YW24

Lönerevisionssystem som du troligen vill ha det

Lönerevision

Lönerevision YW24 är ett komplett system för att hantera lönerevisionsprocessen inom er verksamhet. Systemet är anpassat för främst medelstora och stora verksamheter. Systemet hanterar flera parallella processer, där en chef kan agera i mer än en process samtidigt - exempelvis vid revision i flera länder eller för olika grupperingar inom en verksamhet där det finns behov av att särskilja processerna, t.ex. p.g.a. olika tidslinjer eller behov av olika attesteringsflöden.

Systemet erbjuder bättre, mer och enklare funktionalitet än de stora tyska och amerikanska konkurrenterna. Vi kan leverera den funktionalitet ni önskar och det som är utlovat. Systemet är svenskbyggt, och stödjer nordiskt sätt att driva lönerevision, såväl som internationellt sätt och standarder.

Användarfokuserat system

Enkelt och tydligt för lönesättande chef

Användarfokuserat System

Lönerevision YW24 är byggt för att förenkla lönerevisionen för chefer. Systemet erbjuder tydliga steg för vardera användargrupp och stöd i revisionsarbetet såsom lönemarknader, compa-ratio, löneförslag baserat på prestation och compa-ratio, lönespann, varningar och stopp för ökningar utanför satta gränser och kommunikation när det är dags att genomföra en aktion i systemet.

Kontroll och transparens

HR ges momentan överblick och kontroll över processen

Kontroll Och Transparens

Lönerevision YW24 erbjuder HR och Comp & Ben verktyg att styra, kontrollera och följa processen i realtid.

 • Verksamheten kan spara pengar genom en process som bygger på motivering av löneökning baserat på parametrar som compa-ratio och prestation, och inte enbart att lönesättande chef ska hålla sig inom budget. Systemet har funktionalitet som underlättar en sådan processering där chefer har tillgång till relevant information och där överordnad chef, HR och Comp & Ben kan följa processen i realtid och se lagda förslag och dess påverkan på total budget.
 • Möjlighet för alla parter att följa processen i realtid och se sina medarbetare och hur mycket som lagts ut på dessa, men även se vilka chefer som genomfört sina steg i revisionen och vilka som ej är klara eller har påbörjat revisionen.

Installation och implementering

Kostnadseffektivt, enkelt och snabbt att implementera

Insllation Och Implementering

Lönerevision YW24 är ett webbaserat system och levereras via en molntjänst (SaaS: via MS Azure Sweden) eller som en lokal installation i kundens servermiljö (On-premise: MS IIS och MS-SQL).

Systemet kan konfigureras efter kundens önskemål via en enkel implementationsprocess som vanligtvis tar någon vecka. Här särskiljer vi oss från många andra leverantörer genom att kunna implementera ett avancerat system på en kort tid. Detta innebär givetvis att kostanden, både internt och externt, för implementationen är väldigt låg i jämförelse med de stora tyska och amerikanska konkurrenterna.

Processer

Kundspecifika konfigurerbara processer

Processer

Lönerevision YW24 baseras på processer, där en process kan konfigureras i de steg som önskas. Det går bl.a. att ställa in namn på process och fält, fälten som ska synas i vardera steg, ordning på stegen och vilka roller som agerar i vardera steg.

Systemet stödjer att flera processer löper parallellt, med olika tidslinjer och olika processteg. En lönesättande chef kan agera i en eller flera processer, utan att vara del av revisionen i processen.

Fackförhandling och annan nordisk specifika regler

Svenskbyggt system för internationell marknad

Fackförhandling Och Regler

Lönerevision YW24 är svenskbyggt där hänsyn tagits till lokal praxis för lönerevision såsom lönesamtal och facklig förhandling. Denna funktionalitet används vid behov. Systemet stödjer även den finska uppdelningen av lönekomponenter vid revision.

Fackrepresentanter kan erbjudas tillgång till systemet, om kunden så önskar, och kan agera i systemet vid den fackliga förhandlingen. De fackliga representanterna har givetvis enbart tillgång till sina medlemmars information, och vilken information som delas kan styras via inställningar i systemet.

Uppdatering av data

Förändring av data under pågående process

Uppdatering Av Data

Systemet är designat för möjligheten att ladda in förändring av data under pågående process via en fil eller en integration (filbaserad CSV). Förändringar inom organisationen såsom chefsbyte eller omorganisation går att genomföra i systemet direkt eller via filuppladdning. Även löneförändringar på grundlön utanför revision går att uppdatera enkelt i systemet. Det går att styra vilka fält som ska vara möjliga att uppdatera, och i grundlönefältet går det även att datumstyra när uppdatering är möjlig. Långa lönerevisionsprocesser hanteras således väl av systemet.

KPI och analytics

Grafer och rapporter tillgängliga

Kpi Och Analytics

Lönerevision YW24 har grafer som visar medarbetare och dess löner jämfört med lönemarknader, Compa-ratio jämfört med prestation, Compa-ratio jämfört med Job grade och en enklare jämförelse mellan men och kvinnors löner. Utöver det finns det s.k. Analytics med grafer och tabeller där HR och chefer kan följa processen gällande antal medarbetare lönesatta, summa som lagts ut hittills m.m.

Det finns ett antal fasta rapporter som exporterar data från revisionen, sedan går det att konfigurera kundspecifika rapporter och slutligen kan användaren specificera egna rapporter.

Alla grafer och rapporter är behörighetsstyrda baserat på roll och organisation, vilket medför att användaren ser de medarbetare och den information de ska se.

Omfattande inställningsmöjligheter

Kunden kan själv styra det mesta i systemet via inställningar

Inställningsmöjligheter

Lönerevision YW24 ger möjlighet till att ställa in:

 • vilka filter som användas i vilken vy
 • hur användargrupper definieras
 • vilka fälts som används, syns, är editerbara
 • fältnamn som syns för användaren
 • fältens ordning
 • benämningar på tabeller och andra texter
 • och mycket mer...

Kunden kan själv ställa in och ändra de mesta i systemet. Vid leverans görs en konfigurering enligt kundens önskemål, och denna kan sedan ändras av leverantören eller kunden själv och om justeringar önskas.

Stödfunktionalitet för effektivare revision

Lönemarknad, guidelines, budget och löneförslag

Stödfunktioner

Lönerevision YW24 erbjuder stödfunktionalitet till användaren som underlättar revisionsarbetet.

 • Det går att lägga in en eller flera lönemarknader som kopplas till grupper av anställda för att beräkna Compa-ratio
 • Varningar och blockering av löneökningar kan läggas in i form av lönepåslagsgränser; både övre och under gränser. Användaren kan få varningar om lönepåslag ges som är för höga eller för låga, alternativt lönepåslaget kan blockeras om det är alldeles för högt eller lågt.
 • Budget kan anges i form av procentpåslag, som sedan kan appliceras på grupperingar av medarbetare. Beräkningar av budgetutrymme och nyttjande av budgetutrymmet sker per automatik.
 • Löneförslag kan ges baserat på medarbetares nuvarande löneläge och prestation.

Påminnelser och meddelande

Datumstyrda påminnelser och action-baserade meddelande

Påminnelser

Lönerevision YW24 har möjlighet att skicka notifikationer och påminnelser till användarna.

 • Systemet kan ställas in för att generera meddelande till nästa användare i processen, när användaren gjort klart sitt steg i processen.
 • Det går att ställa in om och när påminnelser ska gå ut till de som inte genomfört ett steg i processen. En eller flera påminnelser kan gå ut för samma steg, vid olika tidpunkter baserat på stegets ”sista genomförandedatum”.

Ytterligare funktionalitet och bra att veta

Några vanliga frågeställningar och efterfrågad funktionalitet

Ytterligare Funktionalitet
 • Lönebrev – systemet tillhandahåller konfigurerbara lönebrev som chefen kan ta ut och distribuera till medarbetarna efter avslutad process.
 • Inloggning – systemet erbjuder flera olika inloggningsmöjligheter: Singel sign-on (SSO) och/eller användarnamn och lösenord. Metoderna kan blandas om så önskas.
 • Leveransmetod och IT-säkerhet – både SaaS och On-prem ”leverans” erbjuds. On-prem är något mer kostsamt, men om IT-säkerhetskraven är omfattande kan detta vara ett alternativ då kunden håller systemet i sin egen miljö och kan t.ex. begränsa tillgång enbart via Intranetet.
 • Koppling till lönekartläggning – Lönerevisionen kan ta in åtgärderna från Lönekartläggningen och distribuera dessa till berörda lönesättande chefer. Detta underlättar att hålla ihop lönekartläggningen och lönerevisionen och kan hålla nere lönekostnaderna.
 • Koppling till HR och lönesystem – det går att integrera data från HR system för att uppdatera personaldatan under processens gång. För att uppdatera lönesystem med utfallet från revisionen tas en rapport ut som sedan laddas in i lönesystemet.
 • Attributbaserad rolltilldelning – systemet stödjer attributbaserad rolltilldelning vilket underlättar hanteringen av specialroller såsom HR, Comp & Ben och Fackrepresentant. Exempelvis alla som har Jobbtitel = HR BP blir tilldelad Roll HR i systemet.